Aktuality

Vážení rodičia, v aktuálnom školskom roku (2023/2024) bude pani učiteľka Veronika Purgyová, DiS. art. vyučovať predmet hudobná náuka (teória hudby). Tento predmet je povinnou súčasťou vzdelávania pre žiakov navštevujúcich hudobný odbor (klavír, flauta, gitara, akordeón...)

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ vo Voderadoch určuje zriaďovateľ školy, teda Obec Voderady Všeobecne záväzným nariadením, ktoré je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Jeho výška je diferencovaná podľa náročnosti vyučovania v jednotlivých odboroch.

Milí rodičia a žiaci výtvarného odboru v Majcichove, zverejňujeme rozvrh hodín žiakov navštevujúcich výtvarný odbor u pána učiteľa Mgr. art. Jozefa Halenára.

Vážení rodičia, na elokovaných pracoviskách v Majcichove a Križovanoch nad Dudváhom nám na základe doplňujúceho zápisu pribudlo veľké množstvo detí vo výtvarnom odbore. Všetky deti máme v túto chvíľu zaevidované, a teda od pondelka môžu začať navštevovať hodiny výtvarného odboru.

Milí rodičia a žiaci výtvarného odboru, zverejňujeme rozvrh hodín žiakov navštevujúcich výtvarný odbor u pani učiteľky Mgr. Lívie Pastorkovej. Ak by Vám rozvrh hodín nevyhovoval alebo by sa prekrýval s inými odbormi, 5.september nám bude slúžiť na stretnutie, odkomunikovanie a prípadnú zmenu rozvrhu. V prípade nejasností môžete pani učiteľku...

Vážení rodičia, zverejňujeme rámcový rozvrh hodín tanečného a literárno-dramatického odboru. Rozvrh platí pre žiakov navštevujúcich umeleckú školu vo Voderadoch. Umelecké odbory bude aj v aktuálnom roku vyučovať pani učiteľka Mgr. art. Barbora Bazsová.

Vážení rodičia, do výtvarného odboru v našej umeleckej škole pribudlo množstvo nových žiakov. Chceli by sme preto rodičov novoprijatých detí poprosiť, aby svojim deťom zakúpili pomôcky, ktoré určili pedagógovia výtvarného odboru. Zoznam je identický pre žiakov navštevujúcich výtvarný odbor vo Voderadoch, Majcichove a Križovanoch nad Dudváhom.

školský rok sa v základnej umeleckej škole začína v pondelok 4. septembra 2023, vyučovanie podľa rozvrhu sa začína od 6. septembra 2023.

Riaditeľ ZUŠ vo Voderadoch oznamuje, že prijímacie pohovory pre nových žiakov do hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2023/2024 sa uskutočnia v priestoroch Základnej umeleckej školy vo Voderadoch v pracovné dni od 5. júna 2023 do 9. júna 2023 v čase od 13:00 do 17:00 hodiny.