Škola

Poslaním základnej umeleckej školy je predovšetkým poskytovať základné umelecké vzdelanie. Na našej škole je to v štyroch umeleckých odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. Základná umelecká škola vo Voderadoch pripravuje žiakov na ďalšie štúdium umeleckého zamerania. Okrem prípravy talentovaných žiakov na vyšší typ školy je dôležitou úlohou školy výchova hudobných amatérov, vzdelaných konzumentov hudobného umenia a tiež zabezpečovanie rozvoja estetickej výchovy pre čo najväčší počet detí a mládeže vo všetkých umeleckých odboroch.

Náš typ školy v rámci vzdelávania štúdiom rozvíja umelecké zručnosti a duševné schopnosti dieťaťa. Výchovne a cieľavedome pôsobí na rozvoj ľudskej osobnosti, umožňuje trávenie voľného času s prvkami relaxu a premysleným pôsobením začleňuje vychovaného do spoločnosti citlivej na vnem umeleckého artefaktu. Je významnou alternatívou popri športových aktivitách.

Škola je súčasťou dlhodobej tradície a overeného systému umeleckých škôl ako kompaktného celku: základné umelecké školy, konzervatóriá a vysoké umelecké školy. Jej výsledkom je osobnosť, ktorá dokáže vytvoriť umelecké dielo, osobnosť, ktorá obohatí národnú a svetovú kultúru, inšpiruje kultúrnu spoločnosť a vie odborne umelecky vzdelávať.

Úlohou školy je klásť veľký dôraz na praktické uplatňovanie humanizácie a tvorivosti v postavení učiteľa a žiaka na tomto type školy. V umeleckom vzdelávaní pedagóg individuálne formuje osobnosť každého žiaka. Prejavuje sa v pochopení, že každý žiak je svojskou, plnohodnotnou osobnosťou, ktorá si zaslúži dôveru a povzbudenie. Učiteľ často vyslovuje otázky najmä na hodnotiace myslenie a tvorivosť, ktoré žiaka aktivizujú a robia z neho partnera. Týka sa to nielen poznávacej činnosti, ale aj v oblasti správania, etiky a estetiky. Jednotlivé hodiny na našej škole dávajú veľký priestor na uplatňovanie nových myšlienok a prístupov, dávajú možnosť učiteľom uplatniť svoje majstrovstvo pri odbúravaní stresu žiakov, strachu z neúspechu, zvýšiť ich sebavedomie, pretože rozmanitosť činností môže osloviť každé dieťa. Zameriavame sa na zážitkovú sféru - zapojiť čo najviac zmyslov do vnímania a prežívania. V pedagogických prístupoch sa snažíme dávať priestor názorom žiakov a rešpektovať žiakovu osobnosť so všetkými jej právami.

Individuálnym prístupom ku žiakom pestujeme osobné kontakty a kamarátstvo dospelého a žiaka, čím pomáhame celkovej výchove nášho frekventanta.

Výchovou k vystupovaniu pred obecenstvom prostredníctvom hry na hudobnom nástroji, hovoreného slova, divadla a tanca rozširujeme možnosti ich uplatnenia v spoločnosti a zároveň prispievame k zdravému sebavedomiu žiaka. Umenie má dôležité poslanie, je nevyhnutnou zložkou duchovnej oblasti každej ľudskej spoločnosti a v tomto zmysle má nezastupiteľnú úlohu vo výchove človeka.