Škola

Poslaním základnej umeleckej školy je predovšetkým poskytovať základné umelecké vzdelanie. Na našej škole je to v štyroch umeleckých odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. Základná umelecká škola vo Voderadoch pripravuje žiakov na ďalšie štúdium umeleckého zamerania. Okrem prípravy talentovaných žiakov na vyšší typ školy je dôležitou úlohou školy výchova hudobných amatérov, vzdelaných konzumentov hudobného umenia a tiež zabezpečovanie rozvoja estetickej výchovy pre čo najväčší počet detí a mládeže vo všetkých umeleckých odboroch.

Náš typ školy v rámci vzdelávania štúdiom rozvíja umelecké zručnosti a duševné schopnosti dieťaťa. Výchovne a cieľavedome pôsobí na rozvoj ľudskej osobnosti, umožňuje trávenie voľného času s prvkami relaxu a premysleným pôsobením začleňuje vychovaného do spoločnosti citlivej na vnem umeleckého artefaktu. Je významnou alternatívou popri športových aktivitách.

Škola je súčasťou dlhodobej tradície a overeného systému umeleckých škôl ako kompaktného celku: základné umelecké školy, konzervatóriá a vysoké umelecké školy. Jej výsledkom je osobnosť, ktorá dokáže vytvoriť umelecké dielo, osobnosť, ktorá obohatí národnú a svetovú kultúru, inšpiruje kultúrnu spoločnosť a vie odborne umelecky vzdelávať.

Úlohou školy je klásť veľký dôraz na praktické uplatňovanie humanizácie a tvorivosti v postavení učiteľa a žiaka na tomto type školy. V umeleckom vzdelávaní pedagóg individuálne formuje osobnosť každého žiaka. Prejavuje sa v pochopení, že každý žiak je svojskou, plnohodnotnou osobnosťou, ktorá si zaslúži dôveru a povzbudenie. Učiteľ často vyslovuje otázky najmä na hodnotiace myslenie a tvorivosť, ktoré žiaka aktivizujú a robia z neho partnera. Týka sa to nielen poznávacej činnosti, ale aj v oblasti správania, etiky a estetiky. Jednotlivé hodiny na našej škole dávajú veľký priestor na uplatňovanie nových myšlienok a prístupov, dávajú možnosť učiteľom uplatniť svoje majstrovstvo pri odbúravaní stresu žiakov, strachu z neúspechu, zvýšiť ich sebavedomie, pretože rozmanitosť činností môže osloviť každé dieťa. Zameriavame sa na zážitkovú sféru - zapojiť čo najviac zmyslov do vnímania a prežívania. V pedagogických prístupoch sa snažíme dávať priestor názorom žiakov a rešpektovať žiakovu osobnosť so všetkými jej právami.

Individuálnym prístupom ku žiakom pestujeme osobné kontakty a kamarátstvo dospelého a žiaka, čím pomáhame celkovej výchove nášho frekventanta.

Výchovou k vystupovaniu pred obecenstvom prostredníctvom hry na hudobnom nástroji, hovoreného slova, divadla a tanca rozširujeme možnosti ich uplatnenia v spoločnosti a zároveň prispievame k zdravému sebavedomiu žiaka. Umenie má dôležité poslanie, je nevyhnutnou zložkou duchovnej oblasti každej ľudskej spoločnosti a v tomto zmysle má nezastupiteľnú úlohu vo výchove človeka.

Logo ZUŠ vo Voderadoch.

Logo je grafický symbol alebo značka, ktorú bežne používajú obchodné spoločnosti, organizácie a dokonca aj jednotlivci na vlastnú reklamu, prezentáciu a podporu verejného povedomia. Logá organizácii majú obvykle grafickú podobu, alebo sú zložené iba z písmen. Spravidla však musia spĺňať parameter zrozumiteľnosti pre cieľovú skupinu, ktorú má logo reprezentovať alebo oslovovať.

Základná umelecká škola vo Voderadoch sa rozhodla obrátiť sa s prosbou na vytvorenie novodobého erbu našej novej ustanovizne na Ing. arch. Ľuboša Labanca. Konzultácií a návrhov na úpravu z viacerých strán bolo neúrekom a zapracovanie rôznych nápadov sa stalo náročnou výzvou. Cieľom bolo vytvoriť logo umeleckej škole zrozumiteľné pre deti, ktorým táto škola patrí. Zároveň však malo reprezentovať odbory, ktoré sa v škole vyučujú. Konečný nápad Ľuboša Labanca v kresbe stvárniť postavičku (maskota), v ktorej by boli sofistikovaným spôsobom zakomponované všetky symboly umeleckých odborov, sa ukázal byť prezieravým a vydareným. Pracovný názov "Indián" napokon neostal len pracovnou tézou, ale reálnym výsledkom. "Indián" vytvorený zo stepových topánok charakterizuje tanečný odbor, tvár v podobe masky literárno dramatický odbor. Čelenka nášho "Indiána", ktorého už takto začali nazývať samotné deti, reprezentuje ďalšie dva umelecké odbory: Akordeón s mechom zo štetcov a ceruzkou jednoznačne charakterizuje odbor hudobný a výtvarný.

Základná umelecká škola vo Voderadoch sa obohatila vďaka novému logu o svoju vlastnú vizuálnu identitu, ktorá bude už len silnejšia a jasnejšia. Vedenie školy, učitelia a predovšetkým žiaci veľmi pekne ďakujú talentovanému umelcovi Ing. arch. Ľubošovi Labancovi za vytvorenie krásneho novodobého erbu, ktorý bude graficky reprezentovať našu Základnú umeleckú školu vo Voderadoch.