Aktuality

základná umelecká škola organizuje pre žiakov navštevujúcich literárno-dramatický odbor výlet do Trnavy. V rámci výletu sa zúčastníme na detskom predstavení v divadle Jána Palárika s následnou exkurziou v priestoroch divadla. Vstupenku na predstavenie spojené s prehliadkou divadla si hradia deti a náklady spojené s dopravou bude hradiť škola....

OZNAM

21.02.2019

Vážení rodičia, v piatok 22.februára 2019 bude vyučovanie v ZUŠ prebiehať podľa štandardného rozvrhu hodín. Prosíme rodičov, aby prípadnú neúčasť svojho dieťaťa na vyučovaní nahlásili učiteľovi v zuš. Kontaktné údaje na učiteľov nájdete v sekcii UČITELIA.

V stredu 6.februára 2019 sa v novej koncertnej sále ZUŠ vo Voderadoch uskutočnil "KONCERT DETSKÝCH TALENTOV". Koncerty tohto typu organizujeme pravidelne predovšetkým pre žiakov, ktorí ešte len naberajú prvé skúsenosti s vystupovaním pred publikom. Obrazne sa dá tento koncert nazvať aj talentovým inkubátorom, ktorý naše deti pripraví na veľké...

Žiaci navštevujúci ZUŠ vo Voderadoch budú mať čoskoro za sebou prvý polrok školského roka 2018/2019. Ako sa im počas uplynulých mesiacov darilo sa ukáže na výpise známok, ktoré si naši žiaci prevezmú od triednych učiteľov. Žiaci si výpis známok môžu prevziať u svojich triednych učiteľov od štvrtka 31.januára 2019.

Rade školy pri ZUŠ vo Voderadoch sa skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie. Tvorí sa nová rada školy, a preto je potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu. Postup pri tvorbe rady školy určuje zákon 596/2003 Z.z. a vyhláška 291/2004 Z.z. Predkladám Vám preto v dostatočnom predstihu postup, ako budeme pri voľbe rodičov do Rady školy pri...

pani učiteľka Janka Kuššová od pondelka 19.novembra do piatka 23.novembra pre chorobu nebude vyučovať.

Dňa 29.októbra 2018, vyhlasuje riaditeľ Mgr. art. Michal Matejčík žiakom školy riaditeľské voľno. Riaditeľské voľno sa týka všetkých žiakov ZUŠ vo Voderadoch. Vyučovanie bude pokračovať podľa rozvrhu hodín v pondelok 5. novembra 2019.

rozvrhy hodín žiakov nemôžeme zverejňovať na našej webstránke, pretože by sme porušovali zákon o ochrane osobných údajov. Z tohto dôvodu prosíme rodičov, respektíve žiakov, aby si svoj rozvrh prišli dohodnúť priamo s triednym učiteľom. Alebo telefonicky (kontakty na učiteľov nájdete na webstránke v časti učitelia)

Do výtvarného odboru v ZUŠ vo Voderadoch v školskom roku 2018/2019 pribudlo opäť veľké množstvo nových detí. Chceli by sme preto rodičov novoprijatých detí poprosiť aby svojim deťom zakúpili pomôcky, ktoré odporučila pani učiteľka výtvarného odboru Bc. Janka Kuššová.

Tento školský rok opäť pokračujeme! Literárno-dramatický odbor i v tomto školskom roku otvára svoju herňu v priestoroch novej budovy zuš. Tešiť sa na Vás bude pani učiteľka Barbora Bazsová, ktorá pre Vás pripravila super divadelné dielne. Tento rok sa bude niesť v znamení divadelného škriatka "Rádsahráča". Začíname vo štvrtok 6.septembra o 13:30.

V závere leta sme realizovali náš najzaujímavejší projekt: denný umelecký tábor. V rámci troch dní sme s deťmi absolvovali množstvo umeleckých aktivít, vďaka ktorým deti spoznali všetky umelecké odbory, ktoré naša škola poskytuje. Deti mali možnosť vypaľovať keramiku, batikovať tričká, maľovať obraz, ale aj vymyslieť divadelný kostým, či...

Povinnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejniť na svojom webovom sídle termíny školských prázdnin počas školského vyučovania na tri po sebe nasledujúce školské roky určuje § 150 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Termíny školských prázdnin predkladáme...

v pondelok 3. septembra 2018 sa aj v umeleckej škole začína nový školský rok. Keďže v tomto roku sídlime v novej budove, je potrebné, aby ste si v priebehu prvého týždňa prišli dohodnúť rozvrh hodín. Učitelia budú v škole k dispozícii každý deň od 11:30 do 16:00 hodiny.

V súlade s ods. 5 § 49 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vzdelávanie v ZUŠ sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole (ZUŠ) zriadenej obcou je mesačný príspevok určený nasledovne:

v školskom roku 2018/2019 je opäť možné uhradiť školné za štúdium v ZUŠ vo Voderadoch aj prostredníctvom internetbankingu. Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 1.októbra 2018. V prípade, že žiak nebude mať uhradené školné nebude môcť ďalej pokračovať v štúdiu na našej škole.

Milí priaznivci umenia a umeleckého školstva. Je to až neuveriteľné, ale umelecké vzdelávanie deťom vo Voderadoch zabezpečujeme už desiaty rok. Naše malé jubileum si stále viac pripomíname na verejných podujatiach umeleckej školy, ale radi by sme ho dali do pozornosti aj širšej verejnosti.

čas letí ako voda a čoskoro tu máme záver školského roka. Nakoľko nás čaká sťahovanie do nových priestorov, rozhodli sme sa tradičné školské podujatia usporiadať v skorších dátumoch ako po iné roky. Verím, že nám zachováte priazeň a na podujatiach umeleckej školy sa všetci stretneme.

Riaditeľ Základnej umeleckej školy vo Voderadoch, Voderady 160, 919 42 VODERADY v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z. vyhlasuje prijímacie skúšky do literárno-dramatického, hudobného, výtvarného a tanečného odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2018/2019.

Vážení rodičia, deti z literárno-dramatického odboru pred časom postúpili na celoslovenskú súťaž ZLATÁ PRIADKA V ŠALI. Pre našu školu je postup medz divadelnú elitu veľký úspech, nakoľko náš súbor je v porovnaní s konkurenciou doslova miniatúrny. Verím preto, že nám budete na celoslovenskom kole držať palce, prípade ak budete mať záujem môžete do...

Vážení rodičia, k dnešnému dňu evidujeme množstvo nezaplatených poplatkov za štúdium v ZUŠ. Našej škole chýbajúce peniaze komplikujú fungovanie. Materiál do výtvarnej, ladenie nástrojov, kulisy či kostýmy do LDO, všetko stojí peniaze a všetko slúži práve vašim deťom...

Vážení rodičia, aj v školskom roku 2017/2018 je možné uhradiť školné za štúdium v umeleckej škole aj prostredníctvom internetbankingu. Pre správne zadanie platby školného si prosím pozorne prečítajte všetky informácie uvedené nižšie...

Vážení rodičia, v najbližších dňoch Vám deti domov prinesú prihlášku na štúdium v zuš na školský rok 2018/2019. Nakoľko od budúceho školského roka bude umelecká škola sídliť v nových priestoroch, rád by som Vás v predstihu upozornil na niektoré zmeny vo fungovaní a organizovaní vyučovania.

Riaditeľ ZUŠ vo Voderadoch oznamuje, že z dôvodu havárie na obecnom vodovode, udeľuje žiakom školy dňa 6. februára 2018, riaditeľské voľno. Za pochopenie ďakujeme.