Aktuality

Vážení rodičia, vzdelávanie v ZUŠ vo Voderadoch bude od 17.mája 2021 prebiehať vo všetkých odboroch a predmetoch prezenčne. Test žiaka ani zákonného zástupcu sa nevyžaduje. Pred nástupom do ZUŠ prosíme odovzdať tlačivo - vyhlásenie o bezinfekčnosti (na stiahnutie v prílohe), alebo ho môžete odoslať prostredníctvom aplikácie EduPage.V priestoroch...

Vážení rodičia, s radosťou Vám môžeme oznámiť, že od septembra 2021 otvorí naša umelecká škola nové elokované pracovisko v obci Križovany nad Dudváhom. Pracovisko umeleckej školy bude sídliť v areáli základnej školy.

Vážení rodičia, od 26. apríla 2021 spúšťame prezenčné vyučovanie v hudobnom odbore (okrem dychových nástrojov) a keramickom ateliéri pre žiakov 1.-9. ročníka základnej školy ako aj študentov stredných škôl.

v posledných dňoch sa viacerí pýtate na prihlasovanie žiakov do ZUŠ na budúci školský rok. Naša škola každoročne vyhlasuje prijímacie pohovory na prelome mája a júna. Postupujeme presne podľa zákona, respektíve nariadení ministerstva školstva.

Vážení rodičia, z dôvodu pretrvávajúcich pandemických opatrení ZUŠ vo Voderadoch, po schválení Obcou Voderady, zrušilo poplatok žiakom školy (školné) za obdobie február až jún 2021. Žiaci, ktorí majú uhradený prvý polrok, môžu ďalej bez platenia pokračovať v štúdiu až do konca školského roka. Odpustenie poplatku je jednorazové, to znamená, že...

Vážení rodičia, okres Trnava bude od pondelka 22.marca 2021 v bordovej fáze covid automatu. Z tohoto dôvodu sa od 22. marca 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie žiakov 1. - 4. ročníka v hudobnom odbore okrem dychových nástrojov a hudobnej náuky. Rovnako spúšťame aj individuálne vyučovanie v keramickom ateliéry pre žiakov 1.-4. ročníka ZŠ.

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu bude vyučovanie na základných umeleckých školách vo všetkých odboroch a predmetoch od 26.10.2020 prebiehať dištančne. Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

Vážení rodičia, od utorka 13. októbra 2020 bude vyučovanie v keramickom ateliéri realizované podľa nových pravidiel a nového, nami stanoveného, rozvrhu hodín. Keramický ateliér je súčasťou výtvarného odboru, ktorý je charakterizovaný ako skupinové vyučovanie. Nateraz žiaľbohu ministerstvo plošne zatvára všetky skupinové odbory a nerozlišuje, či ide...

Vážení rodičia a žiaci navštevujúci literárno-dramatický odbor. Od pondelka 12.októbra 2020 sa prerušuje vyučovanie kolektívnych predmetov v ZUŠ prezenčnou formou. Vyučovanie budeme preto realizovať online prostredníctvom aplikácie ZOOM. Online vyučovanie bude realizované podľa upraveného rozvrhu hodín, nakoľko v štandardných časoch sa nie všetci...

Vážení rodičia, od pondelka 12.októbra 2020 sa mimoriadne prerušuje skupinová výučba v ZUŠ prezenčnou formou. Táto informácia sa týka literárno-dramatického odboru, výtvarného odboru (aj keramika). V hudobnom odbore sa ruší len hudobná náuka.

Vážení rodičia, v aktuálnom školskom roku aj naša umelecká škola používa systém/ aplikáciu EduPage. Prostredníctvom tejto platformy budeme s vami komunikovať najdôležitejšie oznamy.

Vážení rodičia, vyučovania v ZUŠ vo Voderadoch bude od 5.októbra 2020 prebiehať podľa riadneho rozvrhu. Každý žiak je povinný priniesť svojmu učiteľovi potvrdenie o bezinfekčnosti. Potvrdenie môže poslať zákonný zástupca aj elektronicky, priamo učiteľovi. Potvrdenie však musí byť podpísané.

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia RÚVZ sa, z dôvodu 2 potvrdených prípadov ochorenia na Covid 19 v Základnej škole Voderady, prerušuje vyučovanie aj v ZUŠ vo Voderadoch a to do piatka, 2. októbra 2020, vrátane.Škola bude zabezpečovať riadne dištančné vzdelávanie vo všetkých umeleckých odboroch.

Vážení rodičia, dňa 28.septembra zostáva ZUŠ vo Voderadoch z preventívnych dôvodov zatvorená. Situáciu neustále riešime s kompetentnými úradmi. Predpokladáme, že v pondelok budeme mať definitívne rozhodnutie od RÚVZ v Trnave. V prípade, že nám úrad dá kladné stanovisko, od utorka 29. septembra obnovíme vyučovanie v štandardnej forme. V prípade, že...

Vážení rodičia, na základe odporúčania ÚVZ a za účelom zabránenia prípadného šírenia ochorenia COVID-19, prechádzame v dňoch 24.9. a 25.9. 2020 na dištančné vzdelávanie, t.j. žiaci zostávajú doma. Škola je zatvorená. O podrobnostiach vyučovania vás budeme priebežne informovať prostredníctvom edupage a webstránky školy www.zusvoderady.sk. Toto...

Vážení rodičia, vzhľadom na situáciu v ZŠ Voderady som sa po konzultácii so starostkou obce Voderady rozhodol udeliť dňa 23.9.2020 riaditeľské voľno všetkým žiakom navštevujúcim hlavnú budovu ZUŠ vo Voderadoch.

Vážení rodičia, opäť zverejňujeme informáciu, akým spôsobom si môžete požiadať o vrátenie preplatku za školné zo školského roka 2019/2020. Keďže sme museli v ostatnom školskom roku z dôvodu pandémie zavrieť školu, každému žiakovi/rodičovi ktorí o to požiada, vrátime alikvotnú časť zo zaplateného školného. Prosím, ak máte o vrátenie školného záujem,...

Milí rodičia, radi by sme Vás upozornili, že poplatok (školné) za I. polrok štúdia v ZUŠ vo Voderadoch je potrebné čo najskôr uhradiť na bankový účet číslo:

Vážení rodičia, milí žiaci. Zverejňujeme aktualizovaný rozvrh hodín žiakov, ktorí navštevujú výtvarný odbor u pani učiteľky Janky Veselskej. V prípade, že Vám rozvrh nevyhovuje (koliduje s inými odbormi), kontaktujte prosím priamo pani učiteľku na telefónnom čísle 0908 570 806.

Vážení rodičia, do výtvarného odboru v ZUŠ vo Voderadoch v školskom roku 2020/2021 pribudlo množstvo nových detí. Chceli by sme preto rodičov novoprijatých detí poprosiť aby svojim deťom zakúpili pomôcky, ktoré odporučila pani učiteľka výtvarného odboru Janka Veselská.

Vážení rodičia, pred vstupom žiaka do budovy ZUŠ je každý žiak povinný odovzdať dve vyplnené a podpísané tlačivá - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom školského roka 2020/2021. Tlačivá sú k dispozícii v odkazoch.

Tvárové rúško nás účinne chráni, ak zakrýva ústa aj nosové dierky a je suché. Deti je preto potrebné do školy vybaviť okrem rúška, ktoré má na tvári, aspoň jedným ďalším čistým rúškom v mikroténovom vrecúšku. Rúška môžu byť jednorazové, alebo plátenné (ideálne z bavlny alebo husto tkanej látky). Plátenné rúško má byť vyprané, prípadne vyvarené a z...