Začiatok školského roka 2020/2021

25.08.2020

Vážení rodičia, milí žiaci

školský rok sa v základnej umeleckej škole začína 2. septembra 2020 (streda), vyučovanie podľa rozvrhu sa začína od 3. septembra 2020 (štvrtok). Obmedzenia oproti riadnemu chodu školy budú nasledovné:

2. september 2020 - v prvý školský deň sa budú žiaci individuálne stretávať so svojimi triednymi učiteľmi. Ak to poveternostné podmienky umožnia, stretnutie pedagógov a žiakov sa uskutoční v centrálnej zóne obce Voderady (zóna v blízkosti ZUŠ vo Voderadoch). Všetci zúčastnení budú mať dýchacie cesty prekryté rúškom.

Novoprijatí žiaci budú mať možnosť v sprievode jedného rodiča vstúpiť do budovy školy, avšak so sprievodom triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy. V interiéri školy sa žiak/ rodič pohybuje len na nevyhnutný čas, počas ktorého sa žiak oboznámi kde sa nachádza jeho učebňa, respektíve kde má určený priestor pre odloženie vyučovacích pomôcok.

Od 3. septembra 2020

Vyučovanie bude prebiehať riadne podľa rozvrhu s týmito obmedzeniami:

 • Rodičia ani iný sprievod nevstupuje do priestorov školy, novoprijatých žiakov (žiaci prvého ročníka) si v prvých dňoch preberie triedny učiteľ pri hlavnom vchode do budovy školy.
 • Žiak I. stupňa nosí rúško mimo svojej triedy, vo svojej triede rúško nemusí nosiť.
 • Žiak II. stupňa nosí rúško počas celého dňa, v triede, aj mimo nej.
 • Pedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • Nepedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít.
 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej umeleckej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej umeleckej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie - podpisuje rodič.
 • Do budovy školy bude žiakom umožnený vstup najskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania. Dovtedy sa žiaci zdržiavajú pred budovou školy.
 • Pri vstupe do budovy si žiak dezinfikuje ruky. Vstúpi do triedy a dôkladne si umyje ruky antibakteriálnym mydlom. Žiak nepoužíva látkový uterák.
 • Triedy sú po každej hodine krátko a intenzívne vetrané.
 • Zakazuje sa zhromažďovanie žiakov na chodbe školy.
 • Dezinfekcia toaliet a kľučiek dverí sa realizuje 2-krát denne.
 • Podľa možností sa bude realizovať vyučovanie aj vo vonkajších priestoroch v okolí ZUŠ vo Voderadoch.
 • Na izoláciu žiaka s príznakmi ochorenia COVID-19 bude škola využívať priestor obecnej knižnice, ktorá je súčasťou budovy ZUŠ vo Voderadoch.