Výberové konanie

15.12.2017

OBEC VODERADY

Obecný úrad vo Voderadoch č 262, 919 42 Voderady

Tel.: 033/5910040, voderady@voderady.sk, www.voderady.sk

OČO: 00313181 DIČ: 2021175750

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Základnej umeleckej školy vo Voderadoch

so sídlom Voderady 160; 919 42 Voderady

Kvalifikačné predpoklady:

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

  • stupeň vzdelania a odbor vzdelania pre uvedený druh školy stanovené vyhláškou MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
  • absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada)
  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

Od uchádzača na miesto riaditeľa školy sa vyžaduje znalosť základných legislatívnych noriem, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, aktívne ovládanie štátneho jazyka a zdravotná spôsobilosť.

Požadované doklady:

  • žiadosť o zaradenie do výberového konania vrátane čestného vyhlásenia uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
  • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
  • doklad o absolvovaní 1. atestácie
  • doklad o dĺžke pedagogickej praxe
  • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
  • profesijný životopis
  • písomný návrh koncepcie rozvoja školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu :

Obecný úrad Voderady,

Voderady 262,

919 42 VODERADY.

Uzávierka prijímania prihlášok:

15. január 2018

Obálku označte heslom:

"VÝBEROVÉ KONANIE - ZUŠ - NEOTVÁRAŤ".

Vo Voderadoch 15.december 2017 doc. Ing. Pavol Augustín, Csc.

starosta obce Voderady