Voľby zástupcov rodičov do rady školy

16.01.2019

Vážení rodičia,

Rade školy pri ZUŠ vo Voderadoch sa skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie. Tvorí sa nová rada školy, a preto je potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu. Postup pri tvorbe rady školy určuje zákon 596/2003 Z.z. a vyhláška 291/2004 Z.z. Predkladám Vám preto v dostatočnom predstihu postup, ako budeme pri voľbe rodičov do Rady školy pri ZUŠ vo Voderadoch postupovať.

Do štvrtka 31. januára 2019 prijímam osobne v budove Základnej umeleckej školy vo Voderadoch návrhy na kandidátov na volených zástupcov rodičov do rady školy. Okrem mena a priezviska navrhovaného kandidáta je potrebné uviesť umelecký odbor, ktorý dieťa navrhovaného rodiča v našej škola navštevuje. Ku kandidatúre je potrebné priložiť formuláciu "navrhovaný rodič nomináciu prijal a súhlas je možné overiť na telefónnom čísle xxxx xxx xxx" . Len takúto nomináciu je možné akceptovať. A postúpiť k samotnému aktu voľby.

V stredu 6. februára 2019 o 16:30 zvolám stretnutie rodičov všetkých žiakov školy do Koncertnej sály ZUŠ vo Voderadoch (919 42 Voderady 155), kde bude jediný bod programu, a to "voľba zástupcov rodičov do Rady školy pri ZUŠ vo Voderadoch". Ak o 16:30 nebude podľa prezenčných listín nadpolovičná väčšina rodičov, vyhlásim na ten istý deň o 17.00 hodine opakovanú voľbu, kde na zvolenie zástupcov rodičov do rady školy nebude potrebná nadpolovičná väčšina všetkých rodičov.

Z predložených kandidátov si v tajnej voľbe budú rodičia žiakov školy voliť dvoch zástupcov rodičov do rady školy a najviac dvoch náhradníkov. Na základe výsledkov tajných volieb sa spraví poradovník, z ktorého kandidáti s počtom hlasov prevyšujúcich polovicu prítomných rodičov sa stanú členmi rady školy. Ak by takýmto postupom neboli zvolení dvaja zástupcovia, bude sa hlasovať aklamačne o kandidátoch v poradí podľa počtu hlasov z tajného hlasovania. Keď budú zvolení dvaja členovia rady školy, budú sa následne voliť v poradí aklamačne dvaja náhradníci. Náhradník nastúpi na miesto člena rady školy bez ďalších volieb, ak tento člen prestane počas funkčného obdobia rady školy vykonávať svoju funkciu. (odsťahuje sa, jeho dieťa prestane byť žiakom školy,... )

Mgr. art. Michal Matejčík - riaditeľ ZUŠ vo Voderadoch