Úhrada školného za druhý polrok

21.03.2017

Vážení rodičia,

pre správne zadanie platby školného si prosím pozorne prečítajte všetky uvedené informácie... Školné za štúdium na ZUŠ vo Voderadoch je potrebné uhrádzať na bankový účet číslo:

SK44 5600 0000 0010 8379 3003

Školné za obdobie február 2017 - jún 2017 (platí sa suma za celý polrok), musí byť zaplatené najneskôr do:

31.03.2017

Do správy pre prijímateľa zadajte meno a priezvisko dieťaťa

Meno dieťaťa je dôležitá informácia pri identifikovaní platby na účte školy.

Platbu identifikujeme na bankovom výpise - neodovzdávate doklad o úhrade. V prípade, že potrebujete doklad o uhradení školného je potrebné kontaktovať riaditeľa školy.

Pokiaľ dieťa navštevuje viacero odborov, môžete školné uhradiť za všetky odbory naraz. Vtedy je nutné uhradiť sumu, zodpovedajúcu zrátanej výške školného daných odborov.

Platby za súrodencov treba uhradiť každému zvlášť.

Nevkladajte školné na účet školy bez uvedenia mena a priezviska žiaka, vtedy sa platba nedá identifikovať na bankovom výpise.

V prípade nejasností ohľadom platby školného sa obráťte na svojho triedneho učiteľa, alebo u riaditeľa školy na telefónnom číslo 0908 477 401