Školné za štúdium v ZUŠ

28.02.2019

Školné za štúdium je potrebné uhrádzať na bankový účet číslo:

SK44 5600 0000 0010 8379 3003

Do správy pre prijímateľa zadajte meno a priezvisko dieťaťa

Meno dieťaťa je dôležitá informácia pri identifikovaní platby na účte školy.

Platbu identifikujeme na bankovom výpise - neodovzdávate doklad o úhrade. V prípade, že potrebujete doklad o uhradení školného je potrebné kontaktovať riaditeľa školy.

Pokiaľ dieťa navštevuje viacero odborov, môžete školné uhradiť za všetky odbory naraz. Vtedy je nutné uhradiť sumu, zodpovedajúcu spočítanej výške školného daných odborov.

Platby za súrodencov treba uhradiť každému zvlášť.

Nevkladajte školné na účet školy bez uvedenia mena a priezviska žiaka, vtedy sa platba nedá identifikovať na bankovom výpise.

V prípade nejasností kontaktujte riaditeľa školy na telefónnom čísle 0908 477 401

POPLATKY:

Hudobný odbor (akordeón, klavír, flauta, gitara...): 35€ / II. polrok

Výtvarný odbor (práca s hlinou + maľba, kresba, grafika): 35€ / II. polrok

Výtvarný odbor (maľba, kresba, grafika): 25€ / II. polrok

Literárno-dramatický odbor: 25€ / II. polrok