Prijímacie pohovory

02.05.2017

Riaditeľ Základnej umeleckej školy vo Voderadoch, Voderady 160, 919 42 VODERADY v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z. vyhlasuje prijímacie skúšky do literárno-dramatického, hudobného, výtvarného a tanečného odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2017/2018.

Termín konania prijímacích skúšok: 22. až 25. mája 2017 v čase od 13. 30 - 16. 30 hod.

Miesto: budova ZUŠ vo Voderadoch - v miestnosti riaditeľa školy

Prihláška:

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a je k dispozícii v budove. Môžete si ju tiež vyhľadať na webovom sídle školy (www.zusvoderady.sk ). Vyplnenú prihlášku je možné posielať e-mailom na adresu: zusvoderady@gmail.com, poštou na adresu školy alebo vyplniť priamo v škole.

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe pohovoru v deň prijímacích pohovorov, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v určenom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

Štúdium je rozdelené:

  • prípravné štúdium - jednoročné (pre žiakov 1. ročníka základnej školy)
  • prípravné štúdium - dvojročné (pre deti materských škôl od 5 rokov)
  • základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň (4 roky)
  • základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
  • štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Prijímacie skúšky v uvedených termínoch sa konajú v hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a tanečnom odbore do:

  • prípravného štúdia
  • základného štúdia
  • štúdia pre dospelých

Vo Voderadoch 2. máj 2017

Mgr. art. Michal Matejčík, riaditeľ školy