Prijímacie pohovory na ZUŠ vo Voderadoch pre školsky rok 2020/2021

19.05.2020

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 28.4.2020 sa prihlášky na štúdium v hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore podávajú od 1.mája do 30.júna 2020 a to:

  • elektronicky - vyplnenú prihlášku, čestné vyhlásenie a súhlas zákonného zástupcu poslať oskenovanú vo formáte PDF. na emailovú adresu školy zusvoderady@gmail.com
  • poštou na adresu školy: ZUŠ vo Voderadoch, Voderady 155, 919 42 Voderady
  • osobne v budove ZUŠ vo Voderadoch (po telefonickom dohovore na čísle 0908 477 401)

Prihláška do ZUŠ vo Voderadoch:


Prijímacie skúšky sa uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020. Konkrétny termín prijímacích skúšok určí zriaďovateľ do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách, najneskôr však do 15. augusta 2020. Termín bude uverejnený na webovom sídle základnej umeleckej školy a verejne dostupnom mieste.