Prijímacie pohovory na štúdium v ZUŠ

10.05.2019

Riaditeľ Základnej umeleckej školy vo Voderadoch (ďalej len ZUŠ), Voderady 160; 919 42 Voderady v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č.245/2011 Z.z.

vyhlasuje prijímacie pohovory

do hudobného, výtvarného, literárno-dramatického a tanečného odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2019/2020.

Termín konania: 27.5.2019 až 31.5.2019 od 13:00 do 17:00 hod.

Miesto: budova ZUŠ vo Voderadoch (Voderady 155) - kancelária riaditeľa školy na prvom poschodí.

Prihláška: Zákonný zástupca dieťaťa vyplní prihlášku počas prijímacieho pohovoru na mieste, alebo si ju môže stiahnuť z webstránky školy a priniesť na pohovor vyplnenú.

*v prípade, že máte záujem prihlásiť dieťa na štúdium vo viacerých odboroch, je potrebné kompletne vyplniť prihlášku pre každý odbor zvlášť.

Podmienky prijatia: Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Riaditeľ školy môže dieťa prijať aj priamo do základného štúdia.

Študijné odbory a predmety

Hudobný odbor: hra na akordeóne, hra na klavíri, hra na gitare, hra na zobcovej flaute

Literárno-dramatický odbor: dramatická príprava, dramatika a slovesnosť

Výtvarný odbor: maľba, kresba, grafika

* štúdium v rozšírenom vyučovaní (práca s hlinou, modelovanie, keramika) je možné až v treťom roku štúdia vo výtvarnom odbore. A nie je ho možné študovať ako samostatný predmet.

Tanečný odbor: tanečná príprava, tanečná prax

* tanečný odbor bude otvorený v prípade dostatočného záujmu detí. Škola sa zameriava predovšetkým na deti navštevujúce prvý stupeň ZŠ.

Štúdium je rozdelené na:

  • Prípravné štúdium - jednoročné (pre žiakov 1. ročníka základnej školy)
  • Prípravné štúdium - dvojročné (pre deti materských škôl od 5 rokov)
  • Základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň (4 roky)
  • Základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
  • Štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Vo Voderadoch 10. mája 2019                Mgr. art. Michal Matejčík - riaditeľ školy