Prijímacie pohovory na školský rok 2018/2019

03.05.2018

Riaditeľ Základnej umeleckej školy vo Voderadoch, Voderady 160, 919 42 VODERADY v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z. vyhlasuje prijímacie skúšky do literárno-dramatického, hudobného, výtvarného a tanečného odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2018/2019.

Termín konania prijímacích skúšok:

4. až 7 júna 2018 v čase od 13:30 - 16:30 hod.

Miesto:

súčasná budova ZUŠ vo Voderadoch - v miestnosti riaditeľa školy

Prihláška:

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a je k dispozícii na webovom sídle školy (www.zusvoderady.sk ) alebo priamo v budove školy. Vyplnenú prihlášku je možné posielať aj e-mailom na adresu: zusvoderady@gmail.com

Neprehliadnite prosím aj druhú stranu prihlášky "Čestné vyhlásenie". Bez kompletne vyplnených oboch strán nemôžeme prihlášku zaevidovať.

Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe pohovoru v deň prijímacích pohovorov, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v určenom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

Štúdium je rozdelené:

  • prípravné štúdium - jednoročné (pre žiakov 1. ročníka základnej školy)
  • prípravné štúdium - dvojročné (pre deti materských škôl od 5 rokov)
  • základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň (4 roky)
  • základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
  • štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Žiaci ktorí majú záujem o štúdium rozšíreného vyučovania výtvarnej výchovy (keramika). Musia najskôr absolvovať minimálne dva roky štúdia vo výtvarnom odbore (maľba, kresba, grafika).

Vo Voderadoch 3. mája 2018

Mgr. art. Michal Matejčík, riaditeľ školy