PRIJÍMACIE POHOVORY DO ZUŠ VO VODERADOCH

01.05.2022

Riaditeľ Základnej umeleckej školy vo Voderadoch oznamuje, že prijímacie pohovory pre nových žiakov do hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia v priestoroch Základnej umeleckej školy vo Voderadoch v pracovné dni od 30. mája 2022 do 3. júna 2022 v čase od 13:00 do 17:00 hodiny.

V prípade, že máte záujem prihlásiť svoje dieťa na štúdium v základnej umeleckej škole bližšie informácie Vám poskytneme aj telefonicky alebo e-mailom.

 • +421908477401
 • zusvoderady@gmail.com

Prihláška: Zákonný zástupca dieťaťa vyplní prihlášku počas prijímacieho pohovoru na mieste, alebo si ju môže stiahnuť z webstránky školy a priniesť na pohovor vyplnenú.

*v prípade, že máte záujem prihlásiť dieťa na štúdium vo viacerých odboroch, je potrebné kompletne vyplniť prihlášku a čestné vyhlásenie pre každý odbor zvlášť.

Podmienky prijatia: Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Riaditeľ školy môže dieťa prijať aj priamo do základného štúdia.

Študijné odbory a predmety

Hudobný odbor: hra na akordeóne, hra na klavíri, hra na gitare, hra na zobcovej flaute, hra na klarinete, hra na priečnej flaute,

Literárno-dramatický odbor: dramatická príprava, dramatika a slovesnosť,

Tanečný odbor: tanečná príprava, tanečná prax,

Výtvarný odbor: maľba, kresba, grafika.

* štúdium v rozšírenom vyučovaní (práca s hlinou, modelovanie, keramika) je možné až v treťom roku štúdia vo výtvarnom odbore. A nie je možné ho študovať ako samostatný predmet.

Štúdium v ZUŠ je rozdelené na:

 • Prípravné štúdium - jednoročné (pre žiakov 1. ročníka základnej školy)
 • Prípravné štúdium - dvojročné (pre deti materských škôl od 5 rokov)
 • Základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň (4 roky)
 • Základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
 • Štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Poplatok za štúdium určuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Voderady.

POPLATKY:

 • Hudobný odbor (akordeón, klavír, flauta, gitara...): 35€ / polrok
 • Literárno-dramatický odbor: 35€ / polrok
 • Tanečný odbor: 35€ / polrok
 • Výtvarný odbor (maľba, kresba, grafika): 35€ / polrok
 • Výtvarný odbor - rozšírené vyučovanie (práca s hlinou + maľba, kresba, grafika): 45€ / polrok


Vo Voderadoch 29. apríla 2022

Mgr. art. Michal Matejčík - riaditeľ školy