PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY ZUŠ PO DOBU TRVANIA PANDÉMIE

21.08.2020

  Účel metodického pokynu

  Tento vnútorný predpis školy rieši prevádzkové podmienky základnej umeleckej školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 za podmienok, že žiadny zo žiakov ani zamestnancov školy nevykazuje známky ochorenia na COVID 19.

   Úvodné ustanovenie

   Predmetom metodického pokynu je usmerniť všetkých pracovníkov školy o dodržiavaní protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a dalších predpisov. Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako "ÚVZ SR"). Predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácii. Je vypracovaný na základe "Manuálu pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy)", ktorý bol vydaný dňa 18. augusta 2020 MŠ SR.

   Škola bude počas tohto obdobia postupovať aj podľa:

   • Nariadenia hlavného hygienika
   • Rozhodnutia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
   • Nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR
   • Pokyny a rozhodnutia zriaďovateľa ZUŠ vo Voderadoch

   Prevádzkové podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu od 2.9. 2020

   Školský rok sa v základnej umeleckej škole začína 2. septembra 2020 (streda), vyučovanie podľa rozvrhu sa začína od 3. septembra 2020 (štvrtok). Obmedzenia oproti riadnemu chodu školy budú nasledovné:

   2. september 2020 - v prvý školský deň sa budú žiaci individuálne stretávať so svojimi triednymi učiteľmi. Ak to poveternostné podmienky umožnia, stretnutie pedagógov a žiakov sa uskutoční v centrálnej zóne obce Voderady (zóna v blízkosti ZUŠ vo Voderadoch). Všetci zúčastnení budú mať dýchacie cesty prekryté rúškom.

   Novoprijatí žiaci budú mať možnosť v sprievode jedného rodiča vstúpiť do budovy školy, avšak so sprievodom triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy. V interiéri školy sa žiak/ rodič pohybuje len na nevyhnutný čas, počas ktorého sa žiak oboznámi kde sa nachádza jeho učebňa, respektíve kde má určený priestor pre odloženie vyučovacích pomôcok.

   Od 3. septembra 2020

   Vyučovanie bude prebiehať riadne podľa rozvrhu s týmito obmedzeniami:

   • Rodičia ani iný sprievod nevstupuje do priestorov školy, novoprijatých žiakov (žiaci prvého ročníka) si v prvých dňoch preberie triedny učiteľ pri hlavnom vchode do budovy školy.
   • Žiak I. stupňa nosí rúško mimo svojej triedy, vo svojej triede rúško nemusí nosiť.
   • Žiak II. stupňa nosí rúško počas celého dňa, v triede, aj mimo nej.
   • Pedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu.
   • Nepedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít.
   • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej umeleckej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej umeleckej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie - podpisuje rodič.
   • Do budovy školy bude žiakom umožnený vstup najskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania. Dovtedy sa žiaci zdržiavajú pred budovou školy.
   • Pri vstupe do budovy si žiak dezinfikuje ruky. Vstúpi do triedy a dôkladne si umyje ruky antibakteriálnym mydlom. Žiak nepoužíva látkový uterák.
   • Triedy sú po každej hodine krátko a intenzívne vetrané.
   • Zakazuje sa zhromažďovanie žiakov na chodbe školy.
   • Dezinfekcia toaliet a kľučiek dverí sa realizuje 2-krát denne.
   • Podľa možností sa bude realizovať vyučovanie aj vo vonkajších priestoroch v okolí ZUŠ vo Voderadoch.
   • Na izoláciu žiaka s príznakmi ochorenia COVID-19 bude škola využívať priestor obecnej knižnice, ktorá je súčasťou budovy ZUŠ vo Voderadoch.

   Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

   Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme. Vyučuje sa riadne podľa rozvrhu.

   Počas vyučovania je nutné každú hodinu krátko a intenzívne vetrať - otvoriť okná na cca 5 - 10 minút. Podľa uváženia a možností triedy, treba zabezpečiť dostatočné odstupy medzi žiakmi počas výchovno-vzdelávacieho procesu. Počas vyučovania je nutné upozorniť žiakov na nutnosť dôsledného umývania rúk a dodržiavania zásad hygieny v triede, po použití WC.

   Konzumácia jedla a nápojov:

   Pitie si nosí žiak vo fľaši. Zakazuje sa používanie pohárikov. Konzumovať jedlo je povolené len počas prestávok.

   Personálne zabezpečenie

   Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy a pracovnej náplne. Pedagogickí pracovníci môžu v období od 2.septembra do 15.septembra 2020 zotrvávať na pracovisku po dobu vykonávania priamej vyučovacej činnosti a iných nevyhnutných činností, súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti.

    Starostlivosť o zamestnancov školy

    Škola poskytne zamestnancom ochranné rukavice, štíty, dezinfekciu a jednorazové rúška. Každý učiteľ má k dispozícii antibakteriálne mydlo, gélovú dezinfekciu a jednorazové uteráky pri každom umývadle v škole. Odporúča sa dodržiavanie aspoň 1 meter odstupu, nezdržiavanie sa zbytočne v spoločných priestoroch.

    Nikto zo zamestnancov s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej umeleckej školy.

    Ak sa u zamestnanca základnej umeleckej školy objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

     Povinnosti zákonných zástupcov

     Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej umeleckej školy a pri odchode žiaka zo základnej umeleckej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej umeleckej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu, prípadne členovi žijúcemu v spoločnej domácnosti, nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.

      Postup pri podozrení na ochorenie

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej umeleckej školy.

      Ak žiak v priebehu vyučovania vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

      Ak sa u zamestnanca základnej umeleckej školy objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

      V prípade podozrenia, alebo zistenia ochorenia na COVID-19 u žiaka alebo zamestnanca školy, bude škola postupovať podľa usmernenia z oranžovej, prípadne červenej fázy dokumentu: Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy)", ktorý bol vydaný dňa 18. augusta 2020 MŠ SR a je prístupný na stránke MŠ

      https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

       Záverečné ustanovenia

       Tento metodický pokyn je záväzný pre všetkých zamestnancov základnej umeleckej školy. Bol schválený zriaďovateľom školy, Ing. Anitou Gajarskou, starostkou obce. Je prístupný na nástenke v základnej umeleckej škole a na oficiálnej webstránke školy (www.zusvoderady.sk)

        Účinnosť

        Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť od 1. septembra 2020.