Poplatok za štúdium

28.02.2017

V súlade s ods. 5 § 49 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vzdelávanie v ZUŠ sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole (ZUŠ) zriadenej obcou je mesačný príspevok určený nasledovne:

a) prípravné štúdium v skupinovom vyučovaní 5,00 €

b) prípravné štúdium v individuálnom vyučovaní 7,00 €

c) základné štúdium (I. a II. stupeň) v individuálnom vyučovaní hlavného predmetu 7,00 €

d) základné štúdium (I. a II. stupeň) v skupinovom vyučovaní (VO, LDO, TO) 5,00 €

e) rozšírené vyučovanie (I. a II. stupeň) v hudobnom odbore 9,00 €

f) rozšírené vyučovanie (I. a II. stupeň) v skupinovom vyučovaní (VO, LDO, TO) 7,00 €

g) štúdium pre dospelých s vlastným príjmom

  • individuálne 20,00 €
  • skupinové 20,00 €

h) štúdium pre dospelých bez vlastného príjmu (študenti stredných a vysokých škôl)

  • individuálne 10,00 €
  • skupinové 10,00 €

Tento príspevok sa uhrádza vopred za obdobie piatich mesiacov. Výška príspevku je určená v súlade s odsekom 5 § 49 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v nadväznosti na § 2 písmeno c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime, v platnom znení a § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Príspevok v ZUŠ sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada riaditeľa ZUŠ a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.


Viac tu: https://www.zusvoderady.sk/products/poplatok-za-studium/