Poplatok za štúdium v ZUŠ

19.01.2022

Milí rodičia,

poplatok za druhý polrok štúdia v základnej umeleckej škole je potrebné uhradiť najneskôr do 31. januára 2022 na bankový účet číslo:

SK44 5600 0000 0010 8379 3003

Do správy pre prijímateľa zadajte meno a priezvisko dieťaťa.

Základná umelecká škola vašu platbu identifikuje na bankovom výpise a preto nemusíte odovzdávať doklad o úhrade.

Ak dieťa navštevuje viacero umeleckých odborov, môžete školné uhradiť za všetky odbory naraz. Vtedy je však nutné uhradiť sumu, zodpovedajúcu spočítanej výške školného daných odborov.

Platby za súrodencov treba uhradiť každému zvlášť.

POPLATKY:

  • Hudobný odbor (akordeón, klavír, flauta, gitara...): 35€ / polrok
  • Literárno-dramatický odbor: 35€ / polrok
  • Tanečný odbor: 35€ / polrok
  • Výtvarný odbor (maľba, kresba, grafika): 35€ / polrok

rozšírené štúdium:

  • Výtvarný odbor - rozšírené vyučovanie (práca s hlinou + maľba, kresba, grafika): 45€ / polrok