Poplatok za štúdium v ZUŠ vo Voderadoch

17.09.2023

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ vo Voderadoch určuje zriaďovateľ školy, teda Obec Voderady Všeobecne záväzným nariadením, ktoré je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Jeho výška je diferencovaná podľa náročnosti vyučovania v jednotlivých odboroch.

Podľa dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Voderady č. 4/2022, výška príspevku na štúdium v základnej umeleckej škole (ZUŠ) sa pre skupinové a individuálne vyučovanie určuje rovnako, a to nasledovne:

  • a) prípravné štúdium 60,00 € za jeden šk. polrok,
  • b) základné štúdium 60,00 € za jeden šk. polrok,
  • c) rozšírené štúdium 75,00 € za jeden šk. polrok,
  • d) štúdium za dospelú osobu nad 25 rokov bez príjmu 70,00 € za jeden šk. polrok,
  • e) štúdium za dospelú osobu nad 25 rokov s príjmom 150,00 € za jeden šk. polrok.

Číslo účtu pre platbu školného: SK44 5600 0000 0010 8379 3003

Do správy pre prijímateľa zadajte meno a priezvisko dieťaťa.

Ak dieťa navštevuje viacero umeleckých odborov, môžete školné uhradiť za všetky odbory naraz. Vtedy je však nutné uhradiť sumu zodpovedajúcu spočítanej výške školného daných odborov.

Platby za súrodencov treba uhradiť každému zvlášť.

KONKRÉTNE VYČÍSLENIE POPLATKOV:

prípravné/základné štúdium:

  • Hudobný odbor (akordeón, klavír, flauta, gitara...): 60€ / polrok
  • Literárno-dramatický odbor: 60€ / polrok
  • Tanečný odbor: 60€ / polrok
  • Výtvarný odbor (maľba, kresba, grafika): 60€ / polrok

rozšírené štúdium:

  • Výtvarný odbor + rozšírené vyučovanie (práca s hlinou + maľba, kresba, grafika): 75€ / polrok

* ak dieťa navštevuje iba výtvarný odbor zaplatí 60€ / polrok. Ak dieťa navštevuje výtvarný odbor + rozšírené vyučovanie (keramický ateliér) zaplatí 75€ /polrok. Prosím, pri úhrade, nespočítavajte tieto dve sumy.

V prípade nejasností nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle 0908 477 401.