Poplatky za štúdium

21.08.2019

Výšku čiastočnej úhrady za štúdium (školné) v Základnej umeleckej škole vo Voderadoch stanovuje VZN Obce Voderady č. 2 - 2019 nasledovne:

1. Výška príspevku na štúdium v základnej umeleckej škole (ZUŠ) sa pre skupinové a individuálne vyučovanie určuje rovnako, a to nasledovne:


  • a, prípravné štúdium 35,00€ za jeden šk. polrok,
  • b, základné štúdium 35,00€ za jeden šk. polrok,
  • c, rozšírené štúdium 45,00€ za jeden šk. polrok,
  • d, štúdium pre dospelých do 26 rokov sústavne sa pripravujúcich na povolanie 50,00 € za jeden šk. polrok,
  • e, štúdium pre dospelých 100,00 € za jeden šk. polrok.

2. Príspevok sa uhrádza vopred na bežný účet ZUŠ do 15.septembra na prvý školský polrok a do 25.januára na druhý školský polrok. V prípade predčasného ukončenia štúdia zákonným zástupcom žiaka/ žiakom sa poplatok za školský polrok nevracia.

3. Ak je žiak prijatý na štúdium v ZUŠ v priebehu školského roka, výška poplatku sa prepočíta podľa skutočného počtu mesiacov v danom školskom polroku, počas ktorých bude ZUŠ navštevovať.

4. Príspevok sa uhrádza za každý odbor ZUŠ, do ktorého bol žiak na základe rozhodnutia riaditeľa prijatý. V prípade, ak žiak navštevuje v odbore viac študijných zameraní s rovnakým počtom vyučovacích hodín, príspevok sa uhrádza za každé študijné zameranie, na ktoré bol žiak na základe rozhodnutia prijatý.

5. Podmienky rozšíreného štúdia podľa ods. 1, bod c. sú uvedené v školskom vzdelávacom programe ZUŠ.