Poplatky za štúdium v ZUŠ

07.01.2020

Milí rodičia, radi by sme Vás upozornili, že poplatok (školné) za II.polrok štúdia v ZUŠ vo Voderadoch je potrebné uhrádzať najneskôr do 25.januára 2020 na bankový účet číslo:

SK44 5600 0000 0010 8379 3003

Do správy pre prijímateľa zadajte meno a priezvisko dieťaťa.

Základná umelecká škola vašu platbu identifikuje na bankovom výpise a preto nemusíte odovzdávať doklad o úhrade.

Ak dieťa navštevuje viacero umeleckých odborov, môžete školné uhradiť za všetky odbory naraz. Vtedy je však nutné uhradiť sumu, zodpovedajúcu spočítanej výške školného daných odborov.

Platby za súrodencov treba uhradiť každému zvlášť.

POPLATKY:

prípravné/základné štúdium:

  • Hudobný odbor (akordeón, klavír, flauta, gitara...): 35€ / polrok
  • Literárno-dramatický odbor: 35€ / polrok
  • Výtvarný odbor (maľba, kresba, grafika): 35€ / polrok

rozšírené štúdium:

  • Výtvarný odbor - rozšírené vyučovanie (práca s hlinou + maľba, kresba, grafika): 45€ / polrok