OZNAM ŽIAKOM, RODIČOM A UČITEĽOM

23.10.2020

OZNAM ŽIAKOM, RODIČOM A UČITEĽOM

o prerušení a priebehu vzdelávania v ZUŠ vo Voderadoch od 26.10.2020

Na základe rozhodnutia (č.: 2020/17949:1-A1810, z 23.10.2020) Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "školský zákon") s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania, Základná umelecká škola vo Voderadoch; Štefánikova ulica 155/1; Voderady, mimoriadne prerušuje vyučovanie prezenčnou formou štúdia vo všetkých odboroch (Hudobný, Literárno-dramatický a Výtvarný).

1. Vzdelávanie v Základnej umeleckej škole vo Voderadoch od 26.10.2020 prebieha: (bez možnosti individuálnych konzultácií)

  • v individuálnej a v skupinovej (kolektívnej) forme štúdia hudobného odboru - hra na hud. nástroji, komorná hra a hudobná náuka dištančnou formou štúdia bez individuálnych konzultácií - komunikácia s vyučujúcimi prebieha formou IKT a vzdelávacie materiály s pokynmi a usmerneniami sa distribuujú formou IKT vyučujúcimi jednotlivých predmetov,
  • v skupinovej (kolektívnej) forme štúdia výtvarného odboru, literárno-dramatického odboru - dištančnou formou štúdia bez individuálnych konzultácií - komunikácia s vyučujúcimi prebieha formou IKT a vzdelávacie materiály s pokynmi a usmerneniami sa distribuujú formou IKT vyučujúcimi jednotlivých predmetov,

2. V prípade potreby sú uvedené telefonické kontakty na vyučujúcich v žiackych knižkách žiakov, prípadne na webstránke školy v časti UČITELIA.

3. Vyzývame žiakov a rodičov žiakov, aby sa žiaci zapájali do dištančného vzdelávania, ústretovo komunikovali s vyučujúcimi navzájom, rešpektovali platné rozvrhy vyučovania (alebo vopred dohodnuté termíny) na komunikáciu formou IKT a akceptovali aj pracovný čas a čas osobného voľna učiteľov vrátane dní pracovného pokoja a sviatkov.

4. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR (č.: 2020/17949:1-A1810, z 23.10.2020) vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.