Od 1. júna sa časť detí a žiakov bude môcť vrátiť do škôl

20.05.2020

Zriaďovatelia budú môcť od 1. júna 2020 otvoriť materské školy a prvých päť ročníkov základných škôl, ako aj školské kluby detí. Informoval o tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling na dnešnej tlačovej konferencii.

Či a v akom režime zriaďovatelia školy otvoria, bude záležať od miestnych podmienok (t. j. vývoja šírenia nákazy COVID-19), ale aj personálnych, materiálnych a priestorových možností škôl.

Zriaďovatelia majú dva týždne na to, aby zabezpečili spôsob a termín na vyjadrenie sa rodičov a zistili tak záujem o návrat ich detí do škôl.

Vzhľadom na kapacitné možnosti budú do materských škôl prednostne umiestňované deti rodičov v prvej línii, t.j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, ale aj deti pedagogických pracovníkov. Minister školstva Branislav Gröhling by privítal, ak by do skupiny prednostne prijímaných detí patrili aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti, ktoré od septembra nastupujú na plnenie povinnej školskej dochádzky.

V materskej škole bude môcť byť v skupine najviac 15 detí a v základnej škole maximálne 20 detí. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, čím nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností bude nutné voliť tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia.

Žiaci, ktorí zostanú doma a tí z vyšších ročníkov, teda žiaci 6. - 9. ročníkov ZŠ, sa budú naďalej vzdelávať dištančne.

Podrobné informácie o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v materských a základných školách nájdete na webovej stránke MŠVVaŠ SR  https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/

Krátke inštruktážne videá sú zverejnené aj na sociálnych sieťach ministerstva školstva.