Hudobná náuka - teória hudby

06.09.2019

Vážení rodičia,

v školskom roku 2019/2020 bude vyučovanie hudobnej náuky (teória hudby) realizované v priestoroch ZŠ Voderady v 1.A triede. Hodiny hudobnej náuky sú povinné pre všetkých žiakov, ktorí navštevujú hudobný odbor. Predmet hudobnej náuky bude vyučovať pani učiteľka Mgr. art. Viera Hovancová každý štvrtok. Žiaci navštevujúci hudobný odbor budú rozdelení do skupín podľa ročníka/veku. Presné zadelenia a čas kedy vyučovanie bude začínať sa deti dozvedia od svojich triednych učiteľov.

Hudobná náuka je povinný predmet, na ktorom si deti rozširujú svoje vedomosti z oblasti hudby. Súčasťou hudobnej náuky sú aj disciplíny ako dejiny hudby, sluchová analýza a spev.
* Riaditeľ školy môže po prerokovaní s umeleckou radou upraviť učebné plány niektorým žiakom podľa ich schopností a záujmu a podľa regionálnych podmienok a potrieb školy v rozsahu 20% vo všetkých povinných vyučovacích predmetoch okrem hlavného predmetu a so zachovaním vyučovacieho predmetu hudobná náuka najmenej v rozsahu 2/3 hodinovej dotácie, t. j. v celkovom objeme ich časovej dotácie (okrem časovej dotácie hlavných predmetov) pre študijné zamerania v jednotlivých učebných plánoch využívaných školou a určiť využitie voliteľných vyučovacích predmetov.