DÔLEŽITÝ OZNAM - ŠKOLNÉ

30.04.2019
Prosíme rodičov detí, ktorí ešte neuhradili poplatok za štúdium v umeleckej škole, aby tak urýchlene urobili a to najneskôr do 15.apríla 2019. V prípade, že vaše dieťa nebude mať uhradený poplatok za štúdium, nebude môcť ďalej pokračovať v štúdiu v našej umeleckej školy!!!


Školné za štúdium je potrebné uhrádzať na bankový účet číslo:

SK44 5600 0000 0010 8379 3003

Do správy pre prijímateľa zadajte meno a priezvisko dieťaťa

Meno dieťaťa je dôležitá informácia pri identifikovaní platby na účte školy.

Platbu identifikujeme na bankovom výpise - neodovzdávate doklad o úhrade. V prípade, že potrebujete doklad o uhradení školného je potrebné kontaktovať riaditeľa školy.

Pokiaľ dieťa navštevuje viacero odborov, môžete školné uhradiť za všetky odbory naraz. Vtedy je nutné uhradiť sumu, zodpovedajúcu spočítanej výške školného daných odborov.

Platby za súrodencov treba uhradiť každému zvlášť.

Nevkladajte školné na účet školy bez uvedenia mena a priezviska žiaka, vtedy sa platba nedá identifikovať na bankovom výpise.

V prípade nejasností kontaktujte riaditeľa školy na telefónnom čísle 0908 477 401

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM:

  • Hudobný odbor (akordeón, klavír, flauta, gitara...): 35€ / II. polrok
  • Výtvarný odbor (práca s hlinou + maľba, kresba, grafika): 35€ / II. polrok
  • Výtvarný odbor (maľba, kresba, grafika): 25€ / II. polrok
  • Literárno-dramatický odbor: 25€ / II. polrok