AKO UHRADIŤ ŠKOLNÉ

21.08.2019

Školné za štúdium je potrebné uhrádzať na bankový účet číslo:

SK44 5600 0000 0010 8379 3003

Do správy pre prijímateľa zadajte meno a priezvisko dieťaťa

Platbu identifikujeme na bankovom výpise - neodovzdávate doklad o úhrade. V prípade, že potrebujete doklad o uhradení školného je potrebné kontaktovať riaditeľa školy.

Pokiaľ dieťa navštevuje viacero odborov, môžete školné uhradiť za všetky odbory naraz. Vtedy je nutné uhradiť sumu, zodpovedajúcu spočítanej výške školného daných odborov.

Platby za súrodencov treba uhradiť každému zvlášť.

POPLATKY

prípravné/základné štúdium:

  • Hudobný odbor (akordeón, klavír, flauta, gitara...): 35€ / polrok
  • Literárno-dramatický odbor: 35€ / polrok
  • Výtvarný odbor (maľba, kresba, grafika): 35€ / polrok

rozšírené štúdium:

  • Výtvarný odbor - rozšírené vyučovanie (práca s hlinou + maľba, kresba, grafika): 45€ / polrok

štúdium pre dospelých do 26 rokov:

  • 50 € / polrok

štúdium pre dospelých do 26 rokov:

  • 100 € / polrok