Štúdium v ZUŠ vo Voderadoch

30.06.2020

Vážení rodičia, v prípade že zvažujete prihlásiť svoje dieťa na štúdium v Základnej umeleckej škole vo Voderadoch je potrebné do 30. júna 2020 vyplniť prihlášku, čestné vyhlásenie a súhlas GDPR. Po spracovaní všetkých prihlášok Vás prostredníctvom webstránky školy budeme informovať o termíne prijímacích pohovorov.

Prihlášku aj s ďalšími dvoma dokumentmi môžete doručiť nasledovným spôsobom:

  • elektronicky - vyplnenú a podpísanú prihlášku, čestné vyhlásenie a súhlas zákonného zástupcu poslať oskenované vo formáte PDF. na emailovú adresu školy zusvoderady@gmail.com
  • poštou na adresu školy: ZUŠ vo Voderadoch, Voderady 155, 919 42 Voderady
  • osobne v budove ZUŠ vo Voderadoch (po telefonickom dohovore na čísle 0908 477 401)

*v prípade, že máte záujem prihlásiť dieťa na štúdium vo viacerých odboroch, je potrebné kompletne vyplniť a podpísať prihlášku a aj čestné vyhlásenie pre každý odbor zvlášť. Súhlas zákonného zástupcu (GDPR) sa vypĺňa za každé dieťa iba raz.

ŠTÚDIUM V ZUŠ VO VODERADOCH

Podmienky prijatia: Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Riaditeľ školy môže dieťa prijať aj priamo do základného štúdia.

Študijné odbory a predmety

Hudobný odbor: hra na akordeóne, hra na klavíri, hra na gitare, hra na basovej gitare, hra na zobcovej flaute, hra na klarinete, hra na priečnej flaute,hra na saxafóne

Literárno-dramatický odbor: dramatická príprava, dramatika a slovesnosť

Výtvarný odbor: maľba, kresba, grafika

* štúdium v rozšírenom vyučovaní (práca s hlinou, modelovanie, keramika) je možné až v treťom roku štúdia vo výtvarnom odbore. A nie je ho možné študovať ako samostatný predmet.

Štúdium je rozdelené na:

  • Prípravné štúdium - jednoročné (pre žiakov 1. ročníka základnej školy)
  • Prípravné štúdium - dvojročné (pre deti materských škôl od 5 rokov)
  • Základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň (4 roky)
  • Základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
  • Štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Vo Voderadoch 21. mája 2020

Mgr. art. Michal Matejčík - riaditeľ školy